Jongerenvakbond? ABVV-Jongeren!

Bij het ABVV zijn we solidair. En ABVV-Jongeren is vooral solidair met jongeren. Als er wetgeving wordt gemaakt die nadelig is voor jongeren, laten we van ons horen, soms samen met de jongerenafdelingen van de andere vakbonden, soms alleen. Een voorbeeld hiervan is ons verzet tegen de verlaging van de jongerenlonen. We komen op straat, we voeren actie maar we proberen ook achter de schermen om beslissingen die slecht uitpakken voor jongeren, te veranderen. In onze nieuwsbrief vind je alles over onze acties terug.

Contactgegevens voor organisaties en journalisten:

Landelijk secretariaat
info@abvv-jongeren.be

De beroepscentrales van het ABVV

Het ABVV is ingedeeld in verschillende centrales. Elke centrale behartigt de belangen van een bepaalde categorie werknemers. Als werknemer werk je in een onderneming of in een instelling. Arbeiders, bedienden of ambtenaren werken ook in verschillende sectoren. In deze sectoren zijn er overlegorganen waarin vakbonden hun zeg hebben. Zo kunnen ze grote groepen van mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, organiseren en verdedigen. De 6 centrales van het ABVV zijn:

1. ACOD (De algemene centrale der openbare diensten)

Verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten, ongeacht hun statuut of contract : personeel van het spoor, de post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera’s, openbare radio en televisie met inbegrip van deze welke tot de Gemeenschappen behoren). www.acodonline.be

2. BBTK (De bond der bedienden, technici en kaders van België)

Groepeert alle bedienden, technici en kaderleden uit de privé-sector. Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd: handel, financiën, social profit (gezondheidszorg, opvoeding), informatie en communicatie. www.bbtk.org

3. Metaalcentrale

Groepeert de arbeiders uit: de metaalnijverheid, de metaalverwerking, de elektriciteit, non-ferrometalen, edelmetalen, staalnijverheid, garages, carrosseriebouw, metaalhandelaars, monteurs, en dergelijke. www.abvvmetaal.be

4. BTB (De Belgische transportbond)

Vertegenwoordigt alle werknemers uit de maritieme sectoren, de havenarbeiders, de arbeiders in de luchtafhandeling, in het goederen -en personenvervoer en in de logistiek. www.btb-abvv.be

5. HORVAL (Centrale voeding-horeca-diensten)

Verenigt werknemers (vooral arbeiders, en in sommige deelsectoren ook bedienden) uit de voedingsindustrie, de handel in voedingswaren, de Horeca, de (technische) land- en tuinbouw en de parken, tuinen en toeristische attracties. www.horval.be

6. AC (De algemene centrale)

Groepeert de arbeiders uit de volgende sectoren: bouwbedrijf, glasnijverheid, mijnwerkers, cementfabrieken, scheikunde, petroleum, groothandelaars-verdelers van medicamenten, bosbouwbedrijven, bosontginningen, domeinbossen, houthandel, houtzagerijen, houtdrenking voor rekening van derden, grensarbeiders Frankrijk, tabak, bewakingsondernemingen, schoonmaakbedrijven, grensarbeiders Nederland, stoffering en houtbewerking, betonnijverheid, vezelcement, papiertransformatie, papierrecuperatie, huiden en leder, grint- en zandgroeven, steenbakkerijen, pannenfabrieken in de streek van Kortrijk, gewoon pottengoed in potaarde, landbouw, technische land- en tuinbouwwerken, hof- en tuinbouw, jutezakkennijverheid, gezins- en bejaardenhelpsters (Vlaamse gemeenschap), bont en kleinvel, begrafenisondernemingen, non-profit, papierproductie, haarkappers en schoonheidszorgen, huisbewaarders van appartementsgebouwen, filmbedrijf, steengroeven, keramiekbedrijf, beschuttende werkplaatsen, sociale werkplaatsen en grafische nijverheid. http://www.accg.be/