Afgestudeerd, wat nu?

 

Waarom inschrijven als werkzoekende bij de VDAB?

De inschrijving als werkzoekende bij de VDAB is belangrijk als je van school gaat, met of zonder diploma. De VDAB is de Vlaamse dienst die alle werkzoekenden ondersteunt om werk te vinden. Als je ingeschreven bent heb je meer kans om een passende job te vinden. Het is daarbij ook een voorwaarde om de beroepsinschakelingstijd te laten beginnen.

Welke voordelen heeft inschrijven bij de VDAB?

Hoe sneller je officieel bent ingeschreven, hoe sneller je in aanmerking komt voor allerlei tewerkstellingsmaatregelen of hoe sneller je later recht krijgt op een inschakelingsuitkering als je geen werk gevonden hebt. Ook heb je recht op een goedkoop treinticket als je aan de VDAB een sollicitatiebewijs kan overleggen. Belangrijk dus, zowel voor wie zijn schooljaar afmaakt, als voor wie in de loop van het schooljaar besluit om te gaan werken.

Wanneer moet je je inschrijven als schoolverlater?

Wanneer je je studies hebt beëindigd op 30 juni, dan kan je beroepsinschakelingstijd ten vroegste beginnen vanaf 1 augustus, en dit ongeacht je leeftijd. Wanneer je je studies hebt beëindigd vóór 30 juni dan kan hij beginnen vanaf je inschrijving als werkzoekende, maar steeds ten vroegste de dag na het echte einde van je studies.

Ben je afgestudeerd in juni?

Schrijf je in ten laatste in vóór 10 augustus, dan begint je beroepsinschakelingstijd te lopen vanaf 1 augustus. Schrijf je je in op 10 augustus of later, dan begint hij op de dag dat je je inschrijft.

Stop je midden in het schooljaar of studeer je pas in september of later af?

Schrijf je zo snel mogelijk in. Je beroepsinschakelingstijd begint immers pas te lopen op de dag van je inschrijving.

Mag je je al vroeger inschrijven?

Vroeger inschrijven mag, het kan je enkel helpen sneller een job te vinden. Bij een tweede zit begint je beroepsinschakelingstijd vanaf de dag van inschrijving, maar ten vroegste na je tweede zit. Schrijf je dus zo snel mogelijk na je tweede zit in.

Is het niet duidelijk wanneer je tweede zit stopt?

Geen probleem, ga in dit geval zo vroeg mogelijk: beter te vroeg dan te laat. Wanneer je deeltijds gaat leren en werken kan het zijn dat je opleiding geheel of gedeeltelijk meetelt voor de beroepsinschakelingstijd. Vraag dit zeker na! Je later inschrijven verspeelt misschien je kans op een job, maar kan ook financieel nadelig zijn. Jezelf een week later inschrijven, betekent bijvoorbeeld dat je recht op uitkering ook pas een week later begint.

Hoe schrijf je je in als schoolverlater?

Woon je in het Vlaams gewest, dan schrijf je je in bij VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Dit kan op verschillende manieren: Online via www.vdab.be en doorklikken naar ‘schrijf je in als werkzoekende’. De eerste keer moet je je registreren als werkzoekende, en daarna moet je je werksituatie verduidelijken via ‘Mijn Loopbaan’. Als je alles juist hebt ingevuld krijg je een elektronisch attest van inschrijving dat je zelf kunt uitprinten. Je kan ook bellen met het gratis nummer 0800 30700. Je attest van inschrijving krijg je per e-mail of per post. Als je een gesprek wil dan kan dat in een werkwinkel in de buurt. Adressen vind je op www.werkwinkel.be of via 0800 30700.

Wat is de beroepsinschakelingstijd?

De beroepsinschakelingstijd of kortweg de BIT is de periode die je moet doorlopen voordat je eventueel recht hebt op een inschakelingsuitkering. De BIT duurt 310 dagen ongeacht je leeftijd. Als je een alternerende opleiding hebt gevolgd en je hebt een beroepskwalificatie behaald dan vermindert je BIT met het aantal dagen (behalve de zondagen) dat je leerovereenkomst heeft geduurd. Heb je geen beroepskwalificatie behaald dan vermindert de BIT met de helft van het aantal dagen dat dat je leerovereenkomst heeft geduurd. Je BIT telt in dat geval minstens 155 dagen.

Wat moet je doen tijdens de BIT?

De VDAB gaat na of je tijdens je beroepsinschakelingstijd voldoende inspanningen doet om werk te vinden. Is dit het geval, dan krijg je twee positieve evaluaties in de zesde en elfde maand van je beroepsinschakelingstijd. Deze positieve evaluaties zijn noodzakelijk om na je beroepsinschakelingstijd een inschakelingsuitkering te kunnen aanvragen. Het is erg belangrijk je online dossier ‘mijn loopbaan’ goed bij te houden en de opdrachten uit te voeren die de VDAB opdraagt.

Hoe weet de VDAB dat je voldoende inspanningen doet?

Werk je tijdens je beroepsinschakelingstijd of kan je VDAB-bemiddelaar uit je dossier afleiden dat je voldoende inspanningen doet om werk te vinden? Dan word je niet uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Je krijgt automatisch de positieve evaluaties in de zesde en de elfde maand van je beroepsinschakelingstijd, zonder dat je hiervoor langs hoeft te gaan bij je VDAB-bemiddelaar. De VDAB laat dit weten via een brief. Als het op basis van je dossier niet duidelijk is of je voldoende inspanningen doet, dan nodigt je bemiddelaar je uit voor een evaluatiegesprek in de zesde maand van je beroepsinschakelingstijd. Daarna kan hij je ook nog eens in de elfde maand van je beroepsinschakelingstijd uitnodigen.

Werk je als jobstudent?

Als schoolverlater kan je nog tijdens je laatste vakantie, na het beëindigen van de studies in juni, als jobstudent werken tot 30 september. Werk je in juli als jobstudent, dan telt deze periode niet voor je beroepsinschakelingstijd. Gewerkte dagen verlengen of verkorten je beroepsinschakelingstijd niet. Als je halverwege het jaar stopt met school kan je niet meer als jobstudent werken. Je hebt dan immers niet meer het statuut van student.

Wat betekent dat voor je BIT?

Als je werkt als jobstudent loopt je beroepsinschakelingstijd gewoon door. Werk je in augustus maar schrijf je je pas in september in als werkzoekende, dan tellen de dagen in augustus ook al mee als beroepsinschakelingstijd.

Werk je na je studies als gewone werknemer?

Begin je in juli voltijds te werken en zijn er van je loon de normale bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden, dan tellen die gewerkte dagen al mee voor de BIT. Ook de periode van gewaarborgd loon in geval van ziekte telt mee. Begin je deeltijds te werken, dan moet je zeker ook melden dat je ingeschreven wil blijven als werkzoekende voor een voltijdse job. Ook dit is heel belangrijk, want anders telt je beroepsinschakelingstijd ook maar deeltijds.

Overweeg je na je studies een jaartje naar het buitenland te gaan?

Je bent als je naar buitenland vertrekt niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt, dus wordt je beroepsinschakelingstijd opgeschort. Als je kan aantonen dat je buitenlandse avontuur je latere kansen op werk echt vergroot, is het mogelijk dat je beroepsinschakelingstijd toch gewoon blijft doorlopen. Overleg met je consulent van de VDAB.

Mag je vrijwilligerswerk doen tijdens de BIT?

Ja, je mag vrijwilligerswerk doen bij een non-profit organisatie op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat je actief naar werk moet zoeken, onmiddellijk moet kunnen ingaan op een passende vacature, begeleiding of opleiding die je VDAB-bemiddelaar je aanbiedt, en je afspraken met je VDAB-bemiddelaar moet nakomen. Je hoeft niet te melden aan VDAB of RVA dat je vrijwilligerswerk doet en hoeft ook geen toestemming te vragen. Let op, je moet dat wel aangeven als je een inschakelingsuitkering hebt!

Moet je je ook inschrijven als je werkt?

Als je voltijds gaat werken onder volledige sociale zekerheid, dan is het niet nodig dat je je inschrijft als werkzoekende, omdat alle gewerkte dagen meetellen als beroepsinschakelingstijd vanaf de eerste werkdag. Als je bijvoorbeeld begint te werken in juli, dan begint je beroepsinschakelingstijd automatisch, dus zonder inschrijving als werkzoekende, te lopen vanaf je eerste werkdag. Als je deeltijds werkt moet je je wel inschrijven.

Wanneer moet je je opnieuw inschrijven?

Als je langer dan 28 dagen werkt en daarna opnieuw werkloos wordt moet je je zo snel mogelijk opnieuw inschrijven als werkzoekende, anders loopt je beroepsinschakelingstijd niet door.

Volg je een opleiding?

De BIT loopt niet door als je een langdurige opleiding volgt. Hieronder wordt verstaan een opleiding die minimaal 9 maanden duurt en waarbij je gemiddeld 20 uur per week lessen volgt inclusief de stages. 10 uur moet ook daadwerkelijk gerealiseerd worden van maandag tot en met vrijdag.

Ga je op vakantie?

De werkloosheidsreglementering voorziet dat schoolverlaters 4 weken verlof kunnen nemen. Daarom gaat de BIT-periode pas in op 1 augustus in plaats van de dag van de afstudeerdatum. Jongeren kunnen in juli een maand verlof nemen voor de start van de actieve zoektocht naar werk of start van een tewerkstelling. Indien je vanwege een verlofperiode tijdens je BIT niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt moet je je uitschrijven als werkzoekende. Als je weer beschikbaar bent schrijf je je weer in.

Moet je je aansluiten bij de mutualiteit?

Of je nog verzekerd bent bij de mutualiteit van je ouders als je pas van school komt, hangt af van je situatie.

  • Ben je jonger dan 25, zit je in je beroepsinschakelingstijd en heb je geen werk?
    Dan blijf je via je ouders verzekerd bij de mutualiteit.
  • Ben je 25, heb je werk gevonden of is je beroepsinschakelingstijd voorbij?
    Dan ben je niet meer via je ouders verzekerd en moet je jezelf inschrijven.

 

Wat moet je doen na afloop van de BIT en je hebt geen job gevonden?

Onmiddellijk na je beroepsinschakelingstijd kom je persoonlijk naar de werkloosheidsdienst van het ABVV om een uitkeringsaanvraag in te dienen. De werkloosheidsdienst opent je dossier en bezorgt je aanvraag volledig, correct en zo snel mogelijk bij de RVA, zodat je tijdig kan worden uitbetaald.

Hoe lang heb je recht op inschakelingsuitkering?

Je hebt tot 3 jaar recht op een inschakelingsuitkering als je aan de voorwaarden blijft voldoen. In sommige gevallen kan deze periode verlengd worden met maximum 3 jaar. Er zijn ook leeftijdsbeperkingen, eenmaal je 25 bent kan je geen inschakelingsuitkering meer aanvragen, tenzij in bepaalde gevallen van overmacht. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je aan het werk was of ziek bent geworden.

Heb je recht op het Groeipakket (kinderbijslag) tijdens de BIT?

Je hebt nog recht op 12 maanden kinderbijslag na het beëindigen van je studies. Je hoeft om recht te hebben op kinderbijslag niet ingeschreven te staan bij de VDAB. Maar let op, een inschrijving bij de VDAB is wel noodzakelijk om de beroepsinschakelingstijd te laten beginnen. Die periode van 12 maanden begint vanaf de einddatum van de zomervakantie ofwel na stopzetting recht omdat je geen student meer bent dus na:

  • De afloop van de tweede zit
  • Het einde van een verplichte stage
  • De afloop van je leercontract
  • Het beëindigen van je laatste studie van minstens 27 studiepunten of het terugbrengen van je studie tot minder dan 27 studiepunten

Er geldt een uitzondering in het diplomajaar. Per opleidingscyclus heb je gedurende 1 jaar recht op kinderbijslag als je tijdens je diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten staat ingeschreven.

Heb je bijvoorbeeld na 6 maanden opnieuw recht op kinderbijslag omdat je weer naar school gaat, dan wordt de spaarpot van de 12 maanden onderbroken. Je hebt dan gelijk weer recht op de ‘gewone’ kinderbijslag. Maar op het moment dat je het statuut van leerling, student of stagiair weer verliest, heb je nog slechts recht op het resterende aantal maanden, in dit geval 6. Als je aan de voorwaarden voldoet heb je recht tot de maand waarin je 25 wordt.

Lees meer in of download onze brochure “op zak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Go to Top